ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยง : 50490000-3339

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนพดล บุญเตี้ย โทร.5594-6

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทุ่งครุ เป็นสำนักงานเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จึงได้นำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจึงได้จัดทำโครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขตทุ่งครุขึ้นเนื่องจากในพื้นที่เขตทุ่งครุ ลักษณะทางกายภาพประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และมีที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งเจ้าของที่ดินปล่อยปละละเลยให้มีหญ้า ต้นไม้ขึ้นรกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจุดเหล่านี้ถือเป็นจุดเปลี่ยวล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

50490900/50490900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปราบและป้องกันการก่ออาชญากรรมตามจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ 3. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 21 แห่ง ได้รับการตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณซอยประชาอุทิศ 28 ถึง ซอยประชาอุทิศ 48 ถนนประชาอุทิศ 6. ล้างทำความสะอาด บริเวณป้ายหน้ารถประจำทางหน้าโรงเรียนนาหลวง, สะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง, ถนนพุทธบูชา,หน้าป้ายรถประจำทางหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 และสะพานลอยหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณซอยพุทธบูชา 36 และแยกนาหลวง ถนนประชาอุทิศ ถึง สุดเขตติดเขตราษฎร์บูรณะ 6. ล้างทำความสะอาด บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง, สะพานลอยหน้าตลาดโรงเรียนวัดทุ่งครุ และทางเท้าบริเวณหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณถนนพุทธบูชา ซอยประชาอุทิศ 47-48 และถนนครุใน 6. ล้างทำความสะอาด บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง และสะพานลอยหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5 ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ ในซอยพุทธบูชา 36 และ ซอยพุทธบูชา 39 วันละ 1 ครั้ง/วัน 6. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณแยกนาหลวง ถนนพุทธบูชา ถึงแยกพุทธบูชา 36 7. ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง หน้าโรงเรียนนาหลวงและสะพานลอยหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 8. รายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ไม้ดอกดอกประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ซอยประชาอุทิศ99-131 6. ล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา, ป้ายหน้าตลาดประชาอุทิศ 61, ป้ายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ,ป้ายหน้าสำนักงานเขตทุ่งครุ เพิ่มเติมสะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ, สะพานลอยหน้าหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 และสะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ดอกไม้ดอกประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ซอยพุทธบูชา 24 – 26, ถนนเลียบทางด่วนทางเข้าตลาดน้ำบางมด และท้ายซอยประชาอุทิศ 72 (ซอยสอนชมแก้ว) 6. ล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา, ป้ายหน้าตลาดประชาอุทิศ 61, ป้ายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ และป้ายหน้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ดอกไม้ดอกประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ซอยพุทธบูชา 29 – 36 6. ล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา จำนวน 2 ครั้ง 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5 ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ ในซอยพุทธบูชา 36 และ ซอยพุทธบูชา 39 วันละ 1 ครั้ง/วัน 6. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ซอยประชาอุทิศ 28 – 48 7. ล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา จำนวน 2 ครั้ง 8. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพื้น ซอยประชาอุทิศ 76-98 จำนวน 8 ครั้ง 3. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา จำนวน 1 ครั้ง 4. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 5. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 6. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งตั้งแต่ ตุลาคม 2562 สภาพป้ายไม่ชำรุด และดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ ในซอยพุทธบูชา 36 และ 39 1 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายเทศกิจดำเนินการ ตรวจตู้เขียว 2 ครั้ง/วัน/จุด อาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 1 ครั้ง/วัน ตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด , ฝ่ายโยธาดำเนินการ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างป้ายรถประจำทาง จำนวน 3 ครั้ง, ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช จำนวน 7 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 1. ตรวจตราจุดเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ทั้ง 28 จุด 2.ตรวจกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด 3.ตรวจตาไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 1 ครั้งที่ซอยประชาอุทิศ 60 ถึง 86 และ ล้างทำความสะอาดป้ายรถประจำทางที่หน้าโรงเรียนนาหลวง 5.รายงานผลดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ให้สำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ1. ตรวจตราจุดเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ทั้ง 28 จุด 2.ตรวจกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด 3.ตรวจตาไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง 5.รายงานผลดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2562 ให้สำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผลดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0849

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **