ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยง : 50490000-3339

สำนักงานเขตทุ่งครุ

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายนพดล บุญเตี้ย โทร.5594-6

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

50490900/50490900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สนับสนุนด้านความปลอดภัย(ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) อำนวยการจราจรโดยเทศกิจอาสาจราจรและให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยการจราจรทางน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพื้น ซอยประชาอุทิศ 76-98 จำนวน 8 ครั้ง 3. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา จำนวน 1 ครั้ง 4. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 5. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 6. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งตั้งแต่ ตุลาคม 2562 สภาพป้ายไม่ชำรุด และดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ ในซอยพุทธบูชา 36 และ 39 1 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายเทศกิจดำเนินการ ตรวจตู้เขียว 2 ครั้ง/วัน/จุด อาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 1 ครั้ง/วัน ตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด , ฝ่ายโยธาดำเนินการ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างป้ายรถประจำทาง จำนวน 3 ครั้ง, ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช จำนวน 7 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 1. ตรวจตราจุดเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ทั้ง 28 จุด 2.ตรวจกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด 3.ตรวจตาไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 1 ครั้งที่ซอยประชาอุทิศ 60 ถึง 86 และ ล้างทำความสะอาดป้ายรถประจำทางที่หน้าโรงเรียนนาหลวง 5.รายงานผลดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ให้สำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ1. ตรวจตราจุดเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ทั้ง 28 จุด 2.ตรวจกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด 3.ตรวจตาไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง 5.รายงานผลดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2562 ให้สำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผลดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0849

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **