ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย : 50490000-3342

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐวีณ์ วาศวิรุจนชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะเกิดขึ้นในปีใด กรุงเทพมหาครถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้ เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการ กำหนดกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติราชการเชิงรุกอย่างบูรณาการ การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาระบบ GIS โดยการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลายขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ และสื่อทุกประเภท กระจายสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดอก และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

50490400/50490400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 3.เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก 4.เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 29 ชุมชน มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๔ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-21)

100.00

21/7/2563 : ดำเนินการแล้วครบทั้ง 4 กิจกรรมทั้ง 29 ชุมชน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.10 (2020-06-23)

93.10

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบ 4 กิจกรรมใน 2 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.21 (2020-05-25)

86.21

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแล้วครบ4กิจกรรมในชุมชน 2 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 25 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.31 (2020-04-26)

79.31

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน3ชุมชน ดำเนินการแล้ว23ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.97 (2020-03-31)

68.97

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ใน 4 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่สาธารณะ บางครั้งอาจส่งผลกระทบต่องานประจำ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.17 (2020-02-21)

55.17

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรมในชุมชน4 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.38 (2020-02-11)

41.38

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน4ชุมชน ดำเนินการแล้ว12ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.59 (2019-12-24)

27.59

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินครบทั้ง4กิจกรรมใน4ชุมชน ดำเนินการแล้ว8ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.79 (2019-11-24)

13.79

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบ4กิจกรรม แล้ว4ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
:85%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานสรุปผลนำเรียนผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0850

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.59

100 / 100
2
68.97

100 / 100
3
93.10

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **