ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เขตทุ่งครุ ประจำปีงบประมาณ 2562 : 50490000-3343

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐวีณ์ วาศวิรุจนชัย โทร.5570

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถิติจำนวนสุนัข/แมวที่มีเจ้าของในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2559 มีสุนัขจำนวน 580,472 ตัว แมวจำนวน 304,781 ตัว รวมทั้งสิ้น 885,253 ตัว และจำนวนสุนัข/แมวที่ไม่มีเจ้าของหรือจรจัด มีสุนัขจำนวน 141,455 ตัว แมวจำนวน 89,269 ตัว รวมทั้งสิ้น 230,724 ตัว นำมาซึ่งปัญหาเหตุร้องเรียนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีเหตุร้องเรียนจากสุนัข/แมว ในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 1,082 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1,284 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1,643 เรื่อง ตามลำดับ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเช่นกัน สาเหตุของปัญหาที่สำคัญคือเจ้าของสุนัข/แมว ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการควบคุม ดูแล สุนัข/แมว ไม่ทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อสัตว์เลี้ยง ที่จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น ตลอดจนไม่ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ดูแล สัตว์เลี้ยง และประชากรสุนัข/แมวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการควบคุม เป็นต้น จากการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาของเรื่องร้องเรียนจากปัญหาสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและจรจัดในพื้นที่เขตพบว่า มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เขตทุ่งครุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อขึ้นทะเบียนสุนัข/แมวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันและลดเหตุร้องเรียนที่มีสาเหตุจากสุนัข/แมว ตลอดจนควบคุมจำนวนสุนัข/แมว และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการปฏิบัติงานต่อไป

50490400/50490400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดเหตุร้องเรียนเรื่องสุนัข/แมวในชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุ 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสุนัข/แมวที่มีเจ้าของและจรจัด และขึ้นทะเบียนสุนัขที่มีเจ้าของในชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขเหตุร้องเรียนที่มีสาเหตุจากสุนัข/แมว รวมทั้งมีมาตรการในการจัดหาสถานที่พักพิงสำหรับดูแลสัตว์จรจัดในชุมชน 4. เพื่อให้เจ้าของสุนัข/แมว มีความรู้ในการควบคุม ดูแล เลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข/แมวในชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุ 6. เพื่อให้บริการทำหมันแก่สุนัข/แมวที่เจ้าของให้ความยินยอมในชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุ 7. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุ

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ 1. สำรวจจำนวนสุนัข/แมวในชุมชนที่มีเจ้าของและจรจัด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน ๒๙ ชุมชน และจัดทำระบบฐานข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชน 2. ขึ้นทะเบียนสุนัขที่มีเจ้าของในชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. สร้างเครือข่ายคลินิกคนรักสัตว์ทุ่งครุ จำนวน 1 เครือข่าย เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนที่มีสาเหตุจากสุนัข/แมวในชุมชน พื้นที่เขตทุ่งครุ รวมทั้งมีมาตรการ/วิธีการในการจัดหาสถานที่พักพิงสำหรับดูแลสัตว์จรจัดในชุมชน 4. เจ้าของสุนัข/แมวในชุมชนได้รับการอบรมเชิงรุกให้ความรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข/แมว โรคที่เกิดจากสุนัข/แมว แนวทาง การแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน เป็นต้น ชุมชนละ ๑ ครั้ง 5. สุนัข/แมวในชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัข/แมวที่เจ้าของยินยอมได้รับการทำหมัน ชุมชนละ ๑ ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละ 100 ของชุมชนได้รับการสำรวจข้อมูลสุนัข/แมวที่มีเจ้าของและจรจัด และจัดทำฐานข้อมูลประวัติสุนัข/แมวที่มีเจ้าของ 2. ร้อยละ 100 ของสุนัขที่มีเจ้าของในชุมชนได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. มีการจัดตั้งเครือข่ายคลินิกคนรักสัตว์ทุ่งครุ จำนวน 1 เครือข่าย 4. ร้อยละ 100 ของสุนัข/แมวในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัข/แมวที่เจ้าของยินยอมได้รับการทำหมัน 5. ร้อยละ 90 ของเหตุร้องเรียนเรื่องสุนัข/แมวในชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๙ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนสภาพปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีการออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข/แมวในชุมชน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม, ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ จำนวน 8 ชุมชน ในช่วงวันที่ 8 - 17 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมา และในวันที่ 24 กันยายน 2563 จะมีการออกหน่วยทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว และฝังไมโครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัข โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย เป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งผลการดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดครบทุกตัวชี้วัดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกหน่วยรณรงค์ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว และฝังไมโครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัข ครั้งล่าสุด ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ครั้งต่อไปกำหนด 27 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัยจะมาลงพื้นที่ออกหน่วยรณรงค์ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว และฝังไมโครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัข ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จึงยังไม่มีผลความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องสุนัข/แมวในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทางสำนักงานสัตวแพทย์งดลงพื้นที่ จึงไม่สามารถออกหน่วยให้บริการประชาชนได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมของคนจำนวนมากได้ จึงไม่มีการออกหน่วยทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในาุนัข/แมว และฝังไมโครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัข จึงงดเว้นการออกหน่วย ทางสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัยจะมาออกหน่วยอีกครั้งในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกหน่วยได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การออกหน่วยทำหมันสุนัขแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว ฝังไมโครชิปขึ้นทะเบียนสุนัขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีการออกหน่วยโดยคุณหมอจากสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ทำให้คนมารวมตัวกันได้ จึงยุติการออกหน่วยไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จึงต้องรอกำหนดการจากสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขในการออกหน่วยครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ทำให้คนมารวมตัวกันได้ จึงยุติการออกหน่วยไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จึงต้องรอกำหนดการจากสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขในการออกหน่วยครั้งต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-26)

70.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากติดช่วงระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม่มีการออกหน่วยทำหมันฉีดวัคซีนฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-31)

70.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่จำนวน 10 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหาการระบาดเรื่องโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ทางสำนักงานสัตวแพทย์ไม่สามารถมาออกหน่วยทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดไมโครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัขได้ตามกำหนดนัดหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-21)

50.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฝังไมโครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในเดือนนี้ไม่มีการทำหมันสุนัข/แมวที่มีเจ้าของ เนื่องจากทางสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ติดภารกิจ แต่จะมีการออกหน่วยทำหมันสุนัข/แมวที่มีเจ้าของในเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว และฉีดไมโครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัขให้ถูกต้องตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว และฉีดไม่โครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัข ดำเนินการออกหน่วยที่วัดทุ่งครุ และให้บริการเชิงรุกที่ชุมชนหมู่6ทุ่งครุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-24)

20.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว และฉีดไมโครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัข ดำเนินการแล้วจำนวน4ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยทำหมัน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว ฉีดไมโครชิฟสุนัข จำนวน 1 ครั้ง และดำเนินการออกหน่วยฉีดไมโครชิฟสุนัข และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 ครั้ง รวมกิจกรรมในเดือนตุลาคม จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3343

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3343

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0851

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเขตทุ่งครุ" (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **