ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50490000-3365

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุุภาวดี ภาสดา 024644392

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทุ่งครุเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (String for Bangkok)

50490600/50490600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 2. เพื่อช่วยกรองมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน 3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม 4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่สาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ 2. เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงต้นไม้และสวนหย่อมภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-03)

100.00

3/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ที่เขียวตามเป้าหมายที่กำหนด 3 แห่ง 1. ปลูกต้นเฟื่องฟ้าในกระบะไฟเบอร์กลาสแขวนราวกันตกริมคลองยายแสงบริเวณซอยประชาอุทิศ 90 พื้นที่ 200 ตารางเมตร 2.ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครซอยประชาอุทิศ 79 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 3.เตรียมพื้นที่บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ18 ซอยประชาอุทิศ 79 เพื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3 แห่ง และสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มอีก 1 แห่ง คือสวนหย่อมเดอะเพลสซอยประชาอุทิส 54 พื้นที่จำนวน 1 ไร่ นำข้อมุลลงในระบบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-26)

80.00

26/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินกาเพิ่มพื้นที่ที่เขียวตามเป้าหมายที่กำหนด 3 แห่ง 1. ปลูกต้นเฟื่องฟ้าในกระบะไฟเบอร์กลาสแขวนราวกันตกริมคลองยายแสงบริเวณซอยประชาอุทิศ 90 พื้นที่ 200 ตารางเมตร 2.ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครซอยประชาอุทิศ 79 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 3.เตรียมพื้นที่บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ18 ซอยประชาอุทิศ 79 เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการดังนี้1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 10 ซอยประชาอุทิศ 79 2. .สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 18 ซอยประชาอุทิศ 79 โดยเริ่มดำเนินการลงกากตะกอนปุ๋ยหมักบริเวณสวนหย่อมโครงการ 10 จำนวน 100 ลบม.และตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นเพื่อพื้นที่โปร่งสามารถปลูกต้นไม้และปรับปรุงปูหญ้าใหม่ต่อไป 3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมหน่วยงานราชการอื่นและพื้นที่สวนหย่อมเอกชนจำนวน 2 แห่ง เพื่อ เก็บข้อมูลภาพถ่าย และขนาดพื้นที่พิกัดเพื่อลงข้อมูลลงระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการตามโครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 10 2. .สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 18 โดยการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชและเตรียมลงปุ๋ยกากตะกอนเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ต่อไป 3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมหน่วยงานราชการอื่นและพื้นที่สวนหย่อมเอกชนจำนวน 2 แห่ง เพื่อ เก็บข้อมูลภาพถ่าย และขนาดพื้นที่พิกัดเพื่อลงข้อมูลลงระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการตามโครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 10 2. .สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 18 โดยการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชและเตรียมลงปุ๋ยกากตะกอนเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ต่อไป 3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมเอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชนหมู่บ้านวรารมย์เฟส 2 พื้นที่จำนวน 5 ไร่ เก็บข้อมูลภาพถ่าย และขนาดพื้นที่พิกัดเพื่อลงข้อมูลลงระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 1 แห่ง บริเวณสวนหย่อมเดอะเพลส พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการ1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 1 แห่ง บริเวณสวนหย่อมโนวาร์ทาวซอยประชาอุทิศ 76 พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : 1.เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 2.1 สวนหย่อมบริเวณปั้มป.ต.ท ถนนเลียบทางด่วน พื้นที่จำนวน 1 งาน 2.2 สวนถนนหน้าโรงเรียนสาร์สาสประชาอุทิศ พื้นที่จำนวน 90 ตารางวา 2.3 สวนหย่อมข้างร้านกาแฟในปั้ม ป.ต.ท.เลียบทางด่วน จำนวนพื้นที่ 50 ตารางวา 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการ1.สำรวจพื้นที่เป้าหมาย 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผลดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3365

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3365

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0857

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **