ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การรายงานข้อมุลพื้นที่สีเขียว (สลล.01-1) : 50490000-3366

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุภาวดี ภาสดา 02-4644392

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 1.1 ความหมายคือพื้นที่ใดๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม / สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.) มาก่อนซึ่ง สนข./สสณ. สสล. พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า / เกาะกลางถนน / ริมทาง / ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง / ดาดฟ้า นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหา 1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป้นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกครองขนาดตั้งแต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ต.ร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร อาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 1.2.2 จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 1.2.3 จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง(Greem Root) (นโยบายผว.กทม.) 1.2.4 จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง จัดทำเป็นสวนแนวตั้ง จัดทำเป็นสวนแนวตั้ง นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 1.2.5 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากัน 4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ 1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะเนื่องเป็นแนวยาว เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริม ทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก 1.3 การพื้นที่สีเขียวสามารถดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ 1.3.1 สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ 1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัทห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ให้เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง 1.3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่นบริษัทห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว

50490600/50490600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมให้ชุมชนและทุกภาคส่วนและทุกระดับมีส่วนร่วมในการดุแลรักษาฟื้นฟูจัดการและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชุน

เป้าหมายของโครงการ

มีการรายงานพื้นที่สีเขียว (สสล.01-1) 3 เดือนต่อครั้ง 4 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-03)

100.00

3/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างจำนวน 3แห่งดังนี้1.ที่ว่างริมทางคสล. หลังชุมฃนบลูไลห์จำนวนพื้นที่ 2ไร่ 2.ที่ว่างริมคลองซอยประชาอุทิศ 43 แห่งที่ 2 จำนวนพื้นที่ 1 ไร่ 3. ที่ว่างริมคลองซอยประชาอุทิศ 43 จำนวนพื้นที่ 2ไร่ 3 งาน เตรียมข้อมูลรายละเอียดขนาดพื้นที่ รูปถ่าย แผนที่ เพื่อรายงานลงข้อมูลในระบบ การจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียมของกรุงเทพมหานคร ตามไตรมาสที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-26)

80.00

26/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าจำนวน 2 แห่ง บริเวณซอยประชาอุทิศ 43 จำนวน 1 แห่ง 2.บริเวณซอยประชาอุทิศ 33 หลังชุมชนบลูไลห์ จำนวน 1 แห่ง เตรียมข้อมูลรายละเอียดขนาดพื้นที่ รูปถ่าย แผนที่ เพื่อรายงานลงข้อมูลในระบบ การจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียมของกรุงเทพมหานคร ตามไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าจำนวน 3 แห่งบริเวณซอยประชาอุทิศ 60 เตรียมข้อมูลรายละเอียดขนาดพื้นที่ รูปถ่าย แผนที่ เพื่อรายงานลงข้อมูลในระบบ การจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียมของกรุงเทพมหานคร ตามไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 2 แห่ง คือ 1.บ่อปลูกบัวซอยประชาอุทิศ 76 ข้างหมู่บ้านกานดาพาร์ค จำนวน 1 ไร่ 2. บ่อเลี้ยงปลาซอยพุทธบูชา36 (ทางเข้าพราวย์คอนโด)จำนวน 1 ไร่ 3. เก็บรวบร่วมภาพถ่ายและข้อมูลเก็บลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 3 แห่ง 1.พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหลังหมู่บ้าน AP ซอยประชาอุทิศ 69 จำนวน 3 ไร่ 2.พื้นที่บ่อเลี้ยงปลาตรงคลองรางราชพฤกษ์น้อยซอยประชาอุทิศ 76 ตรงข้ามหมู่บ้านเดอะแกรนด์จำนวน 3 ไร่ 3.ที่ว่างบริเวณข้างหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 15 ซอยประชาอุทิศ 127 จำนวน 2 ไร่ เก็บรวบร่วมข้อมูลภาพถ่ายและพิกัดเพื่อลงข้อมูลในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : เดือนมกราคม2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาบริเวณคลองหน้าหมู่บ้านเดอะแกรนด์จำนวนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ เก็บข้อมูลเพื่อลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่งดังนี้ 1. บ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณข้างคลองรางโพธิ์ 2.สวนมะพร้าวน้ำหอมซอยประชาอุทิศ 76 ก่อนถึงบ้าน อดีต สข.วิเชียร เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมลงระบบการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.สวนมะพร้าวซอยพุทธบูชา 32 จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 2.สวนมะพร้าวซอยพุทธบูชา 32 แห่งที่ 2 จำนวนพื้นที่ 2 ไร่ 3.บ่อเลี้ยงปลาซอยพุทธบูชา 32 พื้นที่จำนวน 1 งาน เก็บข้อมูลลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามไตรมาศที่ 1 จำนวน 3 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้ 1. สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง 2.เก็บข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3366

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3366

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0857

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **