ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50490000-3411

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางสาวณัชญ์ศิกานต์ สวาทสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในสภาพปัจจุบันประชาชนต้องประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้ที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละวัน เกิดปัญหาการกู้หนี้ยืมสินและปัญหาการว่างงานที่ทางราชการต้องให้ความช่วยเหลือ หนทางหนึ่งของการพัฒนาชุมชนคือ การพยายามส่งเสริมและให้ความรู้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดปัญหาการว่างงาน ประกอบกับปัจจุบันในพื้นที่เขตทุ่งครุ มีกลุ่มแม่บ้านที่ดำเนินกิจกรรม การประดิษฐ์สิ่งของและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งเป็นการต่อยอดให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆ มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมสร้างรายได้ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปในการประดิษฐ์ของและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อมีรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ โดยฝึกอบรม ฝึกสอน และสาธิตแก่ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๒.๓ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ให้กับกลุ่มแม่บ้านได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและผู้ที่สนใจในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวนทั้งหมด ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรมาคราเม่ (ศิลปะการถักเชือก) หลักสูตรผ้าบาติก และหลักสูตรร้อยลูกปัด หลักสูตรละ ๖ ครั้งๆ ละ ๒๕ คน โดยฝึกอบรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-02-21)

70.00

21/02/2564 : จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ครั้งที่ 1-2 (21 ก.พ. 2564/28 มี.ค. 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-22)

50.00

22/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ และประสานขอวิทยากรฝึกอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2020-12-29)

39.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-11-30)

35.00

30/11/2563 : ประสานวิทยากรและประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3411

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3411

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **