ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50490000-3412

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางทิพวรรณ ขว้างระหัส โทร. 024644391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในท้องถิ่น ซึ่งนับวันจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิวัฒนาการทางสังคมและวิทยาการทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งประวัติศาสตร์ของวิถีชีวิตที่ยาวนานเช่นนี้สมควรจะได้รับการถ่ายทอด สืบสานและอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นการรักษาคุณค่า อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันทางวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ชุมชนภายนอก หรือสังคมรอบข้างอีกด้วย สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตทุ่งครุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อคัดสรรภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพื้นที่เขต และจัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำเขตทุ่งครุ ให้ผู้ที่สนใจเข้าชม

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสรรหาและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่ควรอนุรักษ์และสืบทอด ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาที่ได้รับการเผยแพร่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ๒.๓ เพื่อเป็นการสร้างเสริมเอกลักษณ์ไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ สรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตทุ่งครุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ภูมิปัญญา ๓.๒ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-20)

50.00

20/02/2564 : ได้รายชื่อผู้สมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตทุ่งครุ จำนวน 3 ราย และจะดำเนินการคัดเลือกในเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-22)

40.00

22/01/2564 : รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จากผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในท้องถิ่น ซึ่งนับวันจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตประจำวันทั้งด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาและอาศัยในพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งผลงานต้องเป็นรูปธรรมที่ควรอนุรักษ์และสืบทอด แบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ จำแนกเป็น 6 สาขา

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-12-29)

35.00

29/12/2563 : ประชาสัมพันธ์โครงการและสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-30)

40.00

30/11/2563 : ประชาสัมพันธ์สรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3412

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3412

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **