ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50490000-3413

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2564)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นางสาวลลนา สายนาค โทร. 024644391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา ๒๔ เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไก ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ และมีหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำต่อไปในอนาคต สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุต่อไป

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม ๒.๒ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และสร้างแรงจูงใจในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนทั่วไป ๒.๓ เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาดูงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จัดจ้างอาสาสมัคร ช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ จำนวน ๑ คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการประจำสำนักงาน/ติดต่อ/ติดตามงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ ชุมชนและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ ๓.๒ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ให้กับแกนนำเยาวชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน ๕๐ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-02-21)

65.00

21/02/2564 : ดำเนินการจัดเตรียม ประสานงาน การสัมมนาศึกษาดูงานแบบไป-กลับ โดยการนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตไปศึกษาดูงานการจัดการโครงการพระราชดำริ

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-22)

60.00

22/01/2564 : ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ราย ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ม.ค. 2564 และดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-12-29)

58.00

29/12/2563 : ได้จัดกิจกรรม "เรียนรู้ ล่อง ท่องนาวา" เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-11-30)

50.00

30/11/2563 : จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ และกำลังดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3413

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3413

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-2013

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **