ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจ school Care : 50500000-3194

สำนักงานเขตบางบอน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวณธิดา เที่ยงตรง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในเรื่องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากเป็นลำดับ สาเหตุเนื่องจากจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอัตราไม่สมดุลกับการก่อสร้างถนนไว้ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ประกอบกับระบบการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และในเขตปริมณฑล เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลเกิดเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตจึงได้กำหนดให้มีโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

50500900/50500900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลดน้อยหรือเบาบางลง

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจรบนถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนเอกชัย ถนนบางบอน 3 ถนนบางบอน 5 -เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น -

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 เหตุการณ์ปกติ และระหว่างวันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปิดภาคเรียน ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3194

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3194

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0788

ตัวชี้วัด : 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **