ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจ school Care : 50500000-3194

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณธิดา เที่ยงตรง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในเรื่องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากเป็นลำดับ สาเหตุเนื่องจากจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอัตราไม่สมดุลกับการก่อสร้างถนนไว้ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ประกอบกับระบบการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และในเขตปริมณฑล เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลเกิดเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตจึงได้กำหนดให้มีโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

50500900/50500900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลดน้อยหรือเบาบางลง

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจรบนถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนเอกชัย ถนนบางบอน 3 ถนนบางบอน 5 -เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น -

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 ณ วันรายงานผลการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-08-27)

94.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 ณ วันรายงานผลการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-07-29)

88.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ วันรายงานผลการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ วันรายงานโรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-05-21)

72.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันรายงานโรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-04-27)

64.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนเมษายน 2563 ณ วันรายงานโรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-03-30)

56.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมีนาคม 2563 ณ วันรายงานโงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-02-25)

48.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วันรายงานผลการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-07)

42.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วันรายงานผลการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-28)

36.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนมกราคม 2563 เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-28)

28.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนธันวาคม 2562 เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 เหตุการณ์ปกติ ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลนักเรียนในพื้นที่ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และเอกชน จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจให้อำนวยความสะดวกในการจราจร ได้แก่ 1.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนวัดบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนวิชัยวิทยา สังกัดเอกชน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 เหตุการณ์ปกติ และระหว่างวันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปิดภาคเรียน ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3194

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3194

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0788

ตัวชี้วัด : 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
71.15

0 / 0
4
71.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **