ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50500000-3196

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววไลลักษณ์ วงศ์วิวัฒน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประชาชนของกรุงเทพมหานครบางส่วนยังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สาเหตุสำคัญคือขาดโอกาสพัฒนาทักษะความรู้และพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำและมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาว่างงานในขณะที่ค่าครองชีพนับวันสูงขึ้น การฝึกวิชาชีพระยะสัั้นเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม สามารถลดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางบอนมุ่งมั้นให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกด้านเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น "มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน" การให้บริการด้านการส่งเสริมอาชีพเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญโดยตลอด เขตบางบอนไม่มีโรงเรียนฝึกอาชีพ ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมอาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ และหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 วิชาๆ ละ 5 วันๆ ละ 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรวิชาถักเชือกเมคราเม่ เป็นเงิน 7,500 บาท และเบิกจ่ายค่าอาหารทำการล่วงเวลา เป็นเงิน 12,600 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-22)

90.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกอบรมวิชาถักเชือกเมคราเม่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรวิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว และวิชาเพ้นท์แก้วเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรถักเชือกเมคราเม่ และเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมวิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เมื่อวันที่ 8 ,9,15,16และ22 กุมภาพันธ์ 2563 เ และวิชาเพ้นท์แก้ว เมื่อวันที่ 23,29 กุมภาพันธ์ ,1,7 และ 8 มีนาคม เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการฝึกอบรมวิชาถักเชือกเมคราเม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-24)

20.00

24/2/2563 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการฝึกอบรมวิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เมื่อวันที่ 8 ,9,15,16และ22 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการฝึกอบรมวิชาเพ้นท์แก้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอสนับสนุนวิทยากร จำนวน 3 วิชา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-27)

7.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมฝึกวิชาชีพเสริมรายได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะทำงาน กำหนดรายละเอียดและมอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์และดำเนินงานตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3196

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3196

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **