ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50500000-3201

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศรีสุดา ดีบุดศรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางบอน ได้จัดตั้งสภาเยาวชนเขตบางบอนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ เปิดโอกาสให้เยาวชนเกิด การรวมกลุ่มและจัดกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการตามแผนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพราะนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถกำหนดแผนพัฒนาเยาวชนเพื่อเยาวชน ซึ่งเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี โดยสำนักงานเขตบางบอนได้ตระหนักถึงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสภาเยาวชนเขตบางบอน เพื่อให้เกิดเครือข่ายเยาวชน ในการดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตบางบอน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการสภาเยาวชนเขตบางบอนขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้ปรับเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาประเทศเป็นแบบองค์รวม รู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลกและเสริมสร้างให้เกิดคนดีในสังคมทุกระดับ ได้มีโอกาสที่ปรับแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งสามารถอยู่ในสังคมตลอดจนสามารถเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมได้อย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนในขอบเขตที่สามารถกระทำได้อีกประการหนึ่งด้วย

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านเยาวชนของสำนักงานเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยมีอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงาน 2. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตบางบอน รวมไปถึงการให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีการรวมกลุ่มแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รวมทั้งเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้รวมกันในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขอื่น ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างจริยธรรมและความเอื้ออาทรในสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครสภาเยาวชนสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงานจำนวน 1 คน 2. จัดโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ ท้องฟ้าจำลอง เป็นเงิน 50,000.-บาท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-27)

85.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เบิกเงินเดือนอาสาฯ และประกันสังคม เดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 7,560.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เบิกเงินเดือนอาสาฯ และประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 7,560.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-30)

65.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เบิกเงินเดือนอาสาฯ และประกันสังคม เดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 7,560.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-29)

55.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เบิกเงินเดือนอาสาฯ และประกันสังคม เดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 7,560.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินเดือนอาสาฯ และประกันสังคม เดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 7,560.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เบิกเงินเดือนอาสาฯ และประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 7,560.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวิทยากร เป็นเงิน 19,950.-บาท 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถ เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 22,800.-บาท 3. เบิกเงินเดือนอาสาฯ และประกันสังคม เดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 7,560.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,310.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับการจ้างเหมารถยนต์โดยสารฯ และชดใช้เงินยืมค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกเงินอาสาสมัครสภาเยาวชนและประกันสังคม (นายจ้าง) เดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังเตรียมดำเนินการกิจกรรมศึกษาดูงานในกรุงเทพและปริมณฑล และเบิกเงินอาสาสมัครสภาเยาวชน เดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าอาสาสมัคร เดือน ตุลาคม 62 เป็นเงิน 7,200 ประกันสังคม 360 บาท เป็นเงิน 7560 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3201

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3201

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **