ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50500000-3202

สำนักงานเขตบางบอน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสุภาวดี เพชรชนะ 024503281

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา และจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานครเป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง สำนักงานเขตบางบอน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านลานกีฬา โดยการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากลานกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการได้สูงสุดรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด 2. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดผลเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อัตรา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย 3. จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา และมีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของลานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัำดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการ
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3202

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3202

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0804

ตัวชี้วัด : ร้อยละของลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **