ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50500000-3202

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุภาวดี เพชรชนะ 024503281

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา และจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานครเป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง สำนักงานเขตบางบอน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านลานกีฬา โดยการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากลานกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการได้สูงสุดรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด 2. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดผลเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อัตรา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย 3. จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา และมีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของลานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 44,280.-บาทและ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 2,214.-บาท - เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 43,200.-บาท และ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 2,160.-บาท - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 44,280.-บาท และ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 2,214.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 42,480.-บาท และ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,124.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 44,640.-บาท และ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,784.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 33,120.-บาท และ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 1,324.-บาท ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประสานให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายการที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมคน ระงับการก่อหนี้และยกเลิกเงินประจำงวด ประกอบกับเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 43,920.-บาท และ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,196.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 30,600.-บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,530.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-28)

25.00

2020-2-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 คน ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 33,480.-บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 คน ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 1,674.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

2020-1-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 คน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,640.-บาท และ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 คน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,232.-บาท ขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมที่ 2 พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา และการดำเนินงานของสโมสรกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 29,160.-บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,458.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 คน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 22,320.-บาท และ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 คน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,116.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา จัดทำแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัำดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการ
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3202

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3202

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0804

ตัวชี้วัด : ร้อยละของลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **