ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50500000-3203

สำนักงานเขตบางบอน

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสุภาวดี เพชรชนะ 024503281

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขต จึงเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง สำนักงานเขตบางบอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของภารกิจดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขึ้น โดยจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวได้

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค 3. สร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

จัดจ้างวิทยากรเต้นแอโรบิค จำนวน 8 ลาน ได้แก่ 1. ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า, 2. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 13, 3. ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3, 4. ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค., 5. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2, 6. ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5, 7. ลานกีฬาชุมชนสวนผัก 8. ลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัำดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งวิทยากรนำเต้นแอโรบิค
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการ
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3203

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3203

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0804

ตัวชี้วัด : ร้อยละของลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **