ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50500000-3203

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุภาวดี เพชรชนะ 024503281

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขต จึงเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง สำนักงานเขตบางบอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของภารกิจดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขึ้น โดยจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวได้

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค 3. สร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

จัดจ้างวิทยากรเต้นแอโรบิค จำนวน 8 ลาน ได้แก่ 1. ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า, 2. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 13, 3. ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3, 4. ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค., 5. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2, 6. ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5, 7. ลานกีฬาชุมชนสวนผัก 8. ลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 32,000.-บาท และเดือนก้นยายน 2563 เป็นเงิน 34250.-บาท - รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2563 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้างวิทยากรนำเต้นแอโรบิคให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 8 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ลานแอโรบิคหมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 2 ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3 ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2 ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5 ลานกีฬาชุมชนสวนผัก และลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอน - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนกรกฎาคม 2563 - รวบรวม จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......จัดจ้างวิทยากรนำเต้นแอโรบิคให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 8 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ลานแอโรบิคหมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 2 ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3 ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2 ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5 ลานกีฬาชุมชนสวนผัก และลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอน - รวบรวม จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมแอโรบิคเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมแอโรบิคเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 18,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้างวิทยากรนำเต้นแอโรบิคให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 8 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ลานแอโรบิคหมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 2 ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3 ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2 ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5 ลานกีฬาชุมชนสวนผัก และลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอน - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 31,000.-บาท - รวบรวม จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทน ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-28)

25.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้างวิทยากรนำเต้นแอโรบิคให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 8 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ลานแอโรบิคหมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 2 ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3 ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2 ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5 ลานกีฬาชุมชนสวนผัก และลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอน - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 34,000.-บาท - รวบรวม จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้างวิทยากรนำเต้นแอโรบิคให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 8 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ลานแอโรบิคหมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 2 ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3 ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2 ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5 ลานกีฬาชุมชนสวนผัก และลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอนหรือลานกีฬาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 26,000.-บาท - รวบรวม จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทน ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,750.-บาท - รวบรวม จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทน ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดจ้างวิทยากรนำเต้นแอโรบิคให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 8 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ลานแอโรบิคหมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 2 ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3 ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2 ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5 ลานกีฬาชุมชนสวนผัก และลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอน - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 17,750.-บาท - รวบรวม จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ พร้อมจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางบอน เรื่อง จ้างและแต่งตั้งวิทยากรนำเต้นแอโรบิค จำนวน 8 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ลานลานแอโรบิคหมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 2 ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3 ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2 ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5 ลานกีฬาชุมชนสวนผัก และลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัำดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งวิทยากรนำเต้นแอโรบิค
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการ
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3203

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3203

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0804

ตัวชี้วัด : ร้อยละของลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **