ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการสอนในศุนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50500000-3208

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางเตือนใจ ชวยไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่ง กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุด เข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน”ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชน และคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขตที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยจัดสรร งบประมาณให้กับโรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ในส่วนของสำนักงานเขตบางบอน ได้เปิดศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่โรงเรียนวัดบางบอนขึ้น

50500700/50500700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 300 คน ณ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (โรงเรียนวัดบางบอน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-28)

80.00

2020-4-28 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่แพร่ระบาด ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-30)

75.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์และดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-28)

60.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์และดำเนิการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์และดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานโรงเรียนที่เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาส่งรายชื่อผู้บริหารหรือผู้แทนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพร้อมอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานเจ้าอาวาสในสังกัดเขตบางบอนขอความร่วมมือให้จัดส่งพระธรรมวิทยากรให้การอบรมเด็กและเยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการอบรมตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและนำเสนอผล การดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3208

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3208

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0788

ตัวชี้วัด : 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
71.15

0 / 0
4
71.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **