ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50500000-3210

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางโสภาวดี สุวรรณมิ่ง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อมุ่งเน้นผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดผลงาน พร้อมทั้งทำการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่ต่อไป

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนัก เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-29)

100.00

29/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ซึ่งโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่มุ่งนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาเรื่อง“ขนมไทย ขนมเครื่องทอง” ของนางมานิด ลักษมัญ อายุ 60 ปี เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมไทยเป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี และเป็นวิทยากรด้านขนมไทยให้หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน ๘๐ คน และเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๐ คน รวม ๙๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจซักถามเรื่องเทคนิคการทำขนมไทย ขนมเครื่องทอง จากวิทยากรและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อวิทยากร และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการและรอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดต่อวิทยากร และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายค่าตอบแทนและดำเนินการฝึกอบรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3210

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3210

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **