ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50500000-3211

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายธนวัฒน์ จุรัญชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป - เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำการเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 1 ศูนย์ - จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 12 ครั้ง และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์ - จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและกการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง - จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ - จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฎิกาเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2563 และ ครั้งที่ 3/2563 รวมเป็นเงิน 2,200.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2562 และ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 2 ครั้งเป็นเงิน 2,100.-บาท และอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 ราย ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงินทั้งสิ้น 56,880.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-28)

25.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอนครั้งที่ 10/2562 และครั้งที่ 11/2562 รวมเป็นเงิน 2,400 บาท และดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-27)

17.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอนบอน ครั้งที่ 10/2562 และ 11/2562 จำนวน 2 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอนบอน ครั้งที่ 12/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 11/2562 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนน้อยรักษา แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานผู้เข้าร่วมโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0789

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **