ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50500000-3211

สำนักงานเขตบางบอน

17.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17.00

นายธนวัฒน์ จุรัญชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป - เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำการเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 1 ศูนย์ - จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 12 ครั้ง และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์ - จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและกการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง - จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ - จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-27)

17.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอนบอน ครั้งที่ 10/2562 และ 11/2562 จำนวน 2 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอนบอน ครั้งที่ 12/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 11/2562 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนน้อยรักษา แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานผู้เข้าร่วมโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0789

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **