ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย : 50500000-3213

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเดชาภักค์ นางเมืองรักษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหนะได้แพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น สำนักงานเขตบางบอน ได้ตะหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาดังกล่าว ประกอบกับพื้นทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่เกษตรกรกึ่งอุตสาหกรรม ชุมชน สถานที่เชิงพานิชยกรรม อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลาย จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย เพื่อตอบสนองด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลายได้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางบอน

50500400/50500400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน มีความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง 3.เพื่อปรับปรุงสุขภิบาลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ให้เป็นแหล่งของลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวแก่ 4.เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมโรคได้ทันเวลา 5.เพื่อสร้างเครือข่ายในการมีส่วรร่วมในการณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อซิกา

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 12 ชุมชน สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตบางบอน ศานสถานในพื้นที่เขตบางบอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุมควบคุมทโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่บริเวณวัดนินสุขาราม ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนเกษตรบ้านนายผล จัดกิจกรรมจิตอาสาที่หมู่บ้านภาสกร 1 ชุมชนบางบอน 5 ซอย 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ ชุมชนมั่นคงวิมานทอง ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง ชุมชนสถานีรางโพธิ์ โดยการสำรวจลูกน้ำยุงลายและประชาสมัพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในโรงเรียนในังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนพระยามนธาตุฯ โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนสถานีพรมแดน โรงเรียนพรหมราษรังสรรค์ โรงเรียนบ้านนายผล โรงเรียนบ้านนายเหรียญ โรงเรียนคงโครัดอุทิศ โรงเรียนบ้านายสี โรงเรียนวัดนินสุขาราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการพื้นที่เสี่ยง ร้านขายของเก่า วัดบางบอน และให้คำแนะนำประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรางไผ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณวัดในพื้นที่เขต ได้แก่ วัดบางบอน วัดนินสุขาราม และวัดโพธิ์พุฒตาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณร้านของเก่า ร้านขายยางรถยนต์ วัดน้อยและบริเวณพื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่บางบอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย จัดกิจกรรมสัปดาห์ฆ่ายุงลาย บริเวณชุมชนวัดโพธ์ ชุมชนรางไผ่ ชุมนกำนันแม้น 13 ชุมชนสวนผัก หมู่บ้านเกศรินทร์ วัดบางบอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-30)

35.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ร้านรับซื้อของเก่า ถนนสุขาภิบาล1 วัดโพธิ์พุฒตาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ซอยเอกชัย 66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้พยุงลาย ซอยเอกชัย 46 ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี หมู่บ้านเพชรวงแหวน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-28)

18.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้พยุงลาย หมู่บ้านมั่นคง 133 หมู่บ้านภารสกร บางบอน 1 วัดนินสุขาราม หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ ซอยเอกชัย 90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการฯ ดำเนินการกำจัดปหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน2/2562 จำนวน 10 โรง 1.โรงเรียนบ้านนายผล 2.โรงเรียนวัดบางบอน 3.โรงเรียนพหรมราษรังสรรค์ 4.โรงเรียนสถานีพรหมแดน 5.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 6.โรงเรียนคงโครัดอุทิศ 7.โรงเรียนวัดนินสุขาราม 8.โรงเรียนพระยามนธาตุศรีพิจิตร 9.โรงเรียนบ้านนายสี 10.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3213

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3213

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0803

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชน โรงเรียน วัด ที่มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **