ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย : 50500000-3213

สำนักงานเขตบางบอน

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายเดชาภักค์ นางเมืองรักษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหนะได้แพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น สำนักงานเขตบางบอน ได้ตะหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาดังกล่าว ประกอบกับพื้นทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่เกษตรกรกึ่งอุตสาหกรรม ชุมชน สถานที่เชิงพานิชยกรรม อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลาย จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย เพื่อตอบสนองด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลายได้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางบอน

50500400/50500400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน มีความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง 3.เพื่อปรับปรุงสุขภิบาลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ให้เป็นแหล่งของลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวแก่ 4.เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมโรคได้ทันเวลา 5.เพื่อสร้างเครือข่ายในการมีส่วรร่วมในการณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อซิกา

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 12 ชุมชน สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตบางบอน ศานสถานในพื้นที่เขตบางบอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้พยุงลาย ซอยเอกชัย 46 ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี หมู่บ้านเพชรวงแหวน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-28)

18.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้พยุงลาย หมู่บ้านมั่นคง 133 หมู่บ้านภารสกร บางบอน 1 วัดนินสุขาราม หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ ซอยเอกชัย 90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการฯ ดำเนินการกำจัดปหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน2/2562 จำนวน 10 โรง 1.โรงเรียนบ้านนายผล 2.โรงเรียนวัดบางบอน 3.โรงเรียนพหรมราษรังสรรค์ 4.โรงเรียนสถานีพรหมแดน 5.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 6.โรงเรียนคงโครัดอุทิศ 7.โรงเรียนวัดนินสุขาราม 8.โรงเรียนพระยามนธาตุศรีพิจิตร 9.โรงเรียนบ้านนายสี 10.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3213

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3213

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0803

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชน โรงเรียน วัด ที่มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **