ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการครอบครัวรักการอ่าน : 50500000-3216

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางศรีสุดา ดีบุดศรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป ทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ หากเยาวชนไม่ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างเพียงพอแล้ว ประเทศจะขาดประชากรที่มีคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้าได้ เพื่อเป็นการปรับแนวคิด และกระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บ้านหนังสือจึงเป็นเสมือนขุมคลังทางปัญญาของชุมชน และความใฝ่รู้ของคนในสังคมในการที่จะค้นคว้าหาความรู้ในเชิงวิชาการ ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวบันเทิง ตลอดจนกิจกรรมที่มีความน่าสนใจต่างๆ โดยการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ที่บ้านหนังสือ จะพึงมีไว้รองรับความต้องการของประชาชน บ้านหนังสือที่ดีควรจะเป็นบ้านหนังสือที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองมากที่สุด เพราะหัวใจของบ้านหนังสือก็คือ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิด ตระหนักถึงคุณค่าของการอ่าน รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นแหล่งภูมิปัญญา สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขอันเป็นการดำเนินการ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการสาธารณะ เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีในด้านการจัดกิจกรรม "ครอบครัวรักการอ่าน" ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน/ครั้ง รวมจัดกิจกรรม 5 ครั้ง/ปี จำนวนว 250 คน ณ บ้านหนังสือโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-27)

60.00

27/8/2563 : ยกเลิกโครงการ... เนื่องจากสำนักงบประมาณให้ทุกหน่วยงานระงับการก่อหนี้และจัดทำหนังสือขอยกเลิกเงินประจำงวดส่งคืนเงินงบประมาณมายังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร งดการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการลักษณะการรวมคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

2020-4-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรม กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ / ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการจากเดือนมกราคม 2563 เป็น มีนาคม - มิถุนายน 2563 เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำลังดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 จัดเตรียมเอกสารดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3216

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3216

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **