ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50500000-3217

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอาทิตยา บัวลอย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทุกวัย เพื่อส่งเสริมวินัยการออม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุที่มีความมั่นคง มีเงินใช้จ่ายยามเกษียณและยามจำเป็น

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาชน บุคลากรภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออมเงินอย่างทั่วถึง สามารถบริหารเงินออม จัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ครอบครัวและสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข 2. เพื่อเสริมสรัางประสิทธิภาพการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบคัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินในการให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในการจัดการเงินรายได้ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง โดยจัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเชิงรุกในโรงเรียนพื้นที่เขต เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ ให้บริการกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินเขตบางบอน จำนวน 8 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-31)

100.00

2020-3-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยสำหรับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 20,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-28)

80.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการดังนี้ 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออม วินัยการออม การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อยามสูงอายุให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 8 โรงเรียนๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครบทุกโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 1,072 คน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 20,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดซื้อวัสดุโครงการ และส่งมอบพัสดุ และดึงใบขอเบิกเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท 2.ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การออมเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การเตรียมความพร้อมเพื่อยามสูงอายุในหัวข้อ การออมเงิน การออมสุขภาพ การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การจัดการทรัพย์สินและการเตรียมสภาพจิตใจเมื่อวัยสูงอายุ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นไปสังกัดโรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 4 โรงเรียน (จากเป้าหมาย 8 โรงเรียน) กำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.รายงานเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางของการจัดซื้อวัสดุในการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.รอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2.จัดทำร่าง TOR 3.จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรม และกำหนดวัน สถานที่ การจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการฯ เพื่ออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้หน่วยงานเป้าหมายรับทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำฎีกาและเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3217

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3217

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **