ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานเทศกาลของดีเขตบางบอน ครั้งที่ 5 : 50500000-3218

สำนักงานเขตบางบอน

12.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12.00

นางสุภาวดี เพชรชนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดังกล่าว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางบอน

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตบางบอน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดงานแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และจัดบูธแสดงผลงาน นิทรรศการวิชาการ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และของดีเขตบางบอน จำนวน 5 วัน ผู้ร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันละ 300 คน รวม 1,500 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-27)

12.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัำดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3218

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3218

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **