ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50500000-3219

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางศรีสุดา ดีบุดศรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป จึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญขึ้น อีกทั้งประกอบกับนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีที่สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักณ์อันภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ถ่ายทอดและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้อยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่รุ่นลูกหลานสือต่อๆ ไป

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยและช่วยกันรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 2. เป็นการสร้างจิตสำนึกเกิดความหวงแหน และเห็นความสำคัญถึงคุณค่าของประเพณีไทยช่วยกันรักษาคงไว้สืบต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 800 คน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบางบอน 2. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุท่เข้าพิธีรดน้ำให้พรจำนวน 100 คน ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 250 คน ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน รวมจำนวน 350 คน 3. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 250 คน ณ วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน 4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 200 คน ณ สำนักงานเขตบางบอน 5. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่แห่งชาติ) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 200 คน ณ สำนักงานเขตบางบอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-31)

70.00

31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณให้ทุกหน่วยงานระงับการก่อหนี้และจัดทำหนังสือขอยกเลิกเงินประจำงวดส่งคืนเงินงบประมาณมายังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร งดการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการลักษณะการรวมคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :งดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :งดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-31)

35.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-28)

27.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-31)

15.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-27)

12.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมรายละเอียดโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม)
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม)
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3219

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3219

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **