ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50500000-3225

สำนักงานเขตบางบอน

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางเตือนใจ ชวยไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษา เป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติโดยกลุ่มงานพัฒนา ผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียนและให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50500700/50500700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 30 คน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีทุกโรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมพิธีตามจำนวนที่สำนักการศึกษากำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 4
:สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานซ้อมใหญ่ 1 วัน
:20%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 5
:สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกวดการสวนสนามในวันงานพิธี 1 วัน
:20%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและนำผลการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3225

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3225

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **