ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษาความสะอาดคลองและเปิดทางน้ำไหล : 50500000-3230

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุระเศรษฐ แย้มสร้อย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตบางบอนเป็นที่ราบลุ่ม มีจำนวนคลอง 20 คลอง ปัจจุบันการสัญจรหรือการขนส่งทางน้ำน้อยละหรือเกือบจะหมดไป ทำให้คู คลอง ไม่ได้รับความสนใจทิ้งร้างเสื่อมโทรม มีวัชพืชและขยะจากบ้านเรือนจำนวนมากปิดทางน้ำไหล ทำให้น้ำเน่าเสียและระบายน้ำไม่สะดวก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายได้ช้า จึงจำเป็นต้องมีโครงการรักษาความสะอาดคลองและเปิดทางน้ำไหล

50500300/50500300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน น้ำเหนือหลาก 2. เพื่อรับน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนของประชาชน 3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

ทำความสะอาดคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืชในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 20 คลอง ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 6-7.5 เมตร ความยาวประมาณ 44,370 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-30)

100.00

30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-03-30)

98.00

30/3/2563 : รวม 19 คลอง ความยาวรวม 43,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-28)

75.00

28/2/2563 : รวม 18 คลอง ความยาวรวม 39,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-30)

70.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวม 14 คลอง เพิ่ม 1 คลอง (คลองบางสะแกหัก) ความยาวรวม 36,170 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-30)

10.00

30/12/2562 : เปิดทางน้ำไหลคลองเนตรนุสรณ์ คลองบางบอน คลองนายผล คลองรางขี้เหล็ก คลองลาดลำภู คลองรางขวาง คลองสาเก คลองลุงหน่าง ความยาวรวม 22,000 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.89 (2019-11-28)

7.89

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดทางน้ำไหลคลองเจือศักดิ์ คลองสรศักดิ์ คลองบางพราน คลองพิมพ์เสงี่ยม คลองรางโพธิ์ ความยาวรวม 3,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.45 (2019-10-30)

0.45

30/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 เปิดทางน้ำไหลคลองเจือศักดิ์ 200 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3230

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3230

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษาคลองในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **