ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง : 50500000-3231

สำนักงานเขตบางบอน

0.50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.50

นายขัตติย์ จำเดิม โทร. 089-050-7897

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 เรื่อง การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมของเมือง โดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

50500300/50500300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรม 2. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด 3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายของโครงการ

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นที่สาธารณะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 150 ดวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2019-10-30)

0.50

30/10/2562 : สำรวจและจัดทำโครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือขอติดตั้ง/ซ่อมแซมถึงการไฟฟ้านครหลวง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจัดสรรเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามขั้นตอนจัดจ้าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3231

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3231

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษาคลองในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **