ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง : 50500000-3231

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายขัตติย์ จำเดิม โทร. 089-050-7897

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 เรื่อง การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมของเมือง โดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

50500300/50500300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรม 2. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด 3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายของโครงการ

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นที่สาธารณะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 150 ดวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วติดตั้งใหม่ จำนวน 21 ดวง ซ่อมแซมจำนวน 248 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซอยหมู่บ้านกานดา ซอย 6, ซอยเอกชัย 50 (ตอนปลาย), รอการไฟฟ้าฯ แก้ไขใบเสนอราคาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านกานดา ซอย 6 จำนวน 5 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยหมู่บ้านกานดา ซอย 6, ซอยเอกชัย 50 (ตอนปลาย) อยู่ระหว่างการจ่ายเงินค่าจ้างครึ่งแรก, ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-28)

75.00

28/5/2563 : ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยหมู่บ้านกานดา ซอย 6, ซอยเอกชัย 50 (ตอนปลาย) อยู่ระหว่างการจ่ายเงินค่าจ้างครึ่งแรก, ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-30)

75.00

30/4/2563 : ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนมั่นคง 133 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินครึ่งแรก ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะอยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-30)

75.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนมั่นคง 133, ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 18 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-30)

5.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายละเอียดแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-28)

1.00

28/11/2562 : จัดทำหนังสือแจ้งขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถึงการไฟฟ้านครหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2019-10-30)

0.50

30/10/2562 : สำรวจและจัดทำโครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือขอติดตั้ง/ซ่อมแซมถึงการไฟฟ้านครหลวง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจัดสรรเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามขั้นตอนจัดจ้าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3231

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3231

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0782

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อเแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
1,000.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **