ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50500000-3237

สำนักงานเขตบางบอน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวพัชรีย์ ชำนิวิกัยมาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรืาอนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง จี่งจำเนป็นต้องเพิ่มช่องทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องการเสียภาษี และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบฯของประชาชน

50500500/50500500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บภาษีค้างชำระได้ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของยอดภาษีค้างชำระ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3237

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3237

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **