ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50500000-3238

สำนักงานเขตบางบอน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางเตือนใจ ชวยไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ” ฉะนั้น ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจากครูเป็นศูนย์กลางเป็นการเน้นให้เด็กเป็นสำคัญ จากการเป็นผู้ชี้นำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีมาแต่เดิม การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ ดังนั้นการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครูผู้สอนควรใช้กระบวนการและวิธีการ ที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวมเป็นการกำหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน โดยนำกระบวนการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์พัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ สำนักงานเขตบางบอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕51 จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขตขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการคิดวิเคราะห์และการสอนแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

50500700/50500700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

** 2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นำความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปปฏิบัติจริงในการจัดทำโครงการเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดเขต บางบอน จำนวน 120 คน ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๒ ด้านคุณภาพ ๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัด เขตบางบอน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการจัด การเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัด เขตบางบอน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเทคนิควิธีการสอนอย่างมีคุณภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อชี้แจง/รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินางาน วัน เวลา และสถานที่การจัดอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดรายละเอียดของโครงการจัดทำเอกสารววิชาการที่เกี่ยวข้องประสานวิทยากร และสถานที่การจัดอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมพร้อมจัดหาผู้รับจ้างทำอาหารและจัดซื้อวัสดุสำหรับการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0788

ตัวชี้วัด : 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **