ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมและวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-30)

15.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 5
:เครือข่ายโรงเรียนที่ 76 และเครือข่ายโรงเรียนที่ 77 ดำเนินการจัดนิทรรศการประกาดแข่งขัน และการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดการเรียนรู้"
:0%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3239

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3239

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **