ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : 50500000-3242

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอัมรินทร์ นาดมั่น

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้แนวโน้มการเกิดอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น ลังเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัด ประกอบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายครอบคลุมหลายด้านและมีจำนวนมาก ให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างทั่วถึงในทุก ๆ พื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีอาสาสมัครเป็นกำลังเพิ่มเติมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยระวังป้องกันภัยให้กับชุมชน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ

50500100/50500100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3.เพื่อให้สามารถตรวจตราและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้เนื่องจากมีอาสาสมัครกระจายอยู่ในทุกชุมชน/หมู่บ้าน ทำให้ทราบสภาพปัญหาอาชญากรรม ของชุมชน/หมู่บ้าน เป็นอย่างดี

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : สำนักงานเขตจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ครั้งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 4 ในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมเอชัย 1 สำนักงานเขตบางบอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

2020-4-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานคณะกรรมการฯ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามมติที่ประชุม ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชนและสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามมติที่ประชุม ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชนและสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุม คณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด และการเตรียมการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3242

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3242

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0800

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางบอน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **