ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัตรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) : 50500000-3243

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอัมรินทร์ นาดมั่น

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนของทุกภาคส่วนจึงมีความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถร่วมป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที

50500100/50500100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะต้องเผชิญกับสาธารภัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเอง และสามารถบรรเทาและฟื้นฟูบูรณะหลังจากเกิดภัยได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 3. เพื่อเป็นการสนธิกำลังการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างประชาชนกับทางราชการขึ้นเป็นหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ระหว่างประชาชนกับทางราชการขึ้นเป็นหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อร่วมมือกันในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (แบบไป-กลับ) จำนวน 1 รุ่น 5 วัน รวม 50คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางบอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-30)

100.00

30/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 6-8 และ 14-15 มีนาคม 2563 โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอสนับสนุนวิทยากรเพื่อบรรยายและสาธิต ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ระหว่างวันที่ 6 - 8 และ14-15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 สำนักงานเขตบางบอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เสนอโครงการให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอโครงการให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่งโครงการฯให้ผอสำนักป้องกันอนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3243

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3243

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **