ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50500000-3249

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางสาวปิยะนันท์ พูลราม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำริมคลอง หรือในตรอกซอยที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาจทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง หรือ เกิดขยะตกค้างในชุมชน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อชักลากมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนออกมาไว้ ณ ที่จุดพัก หรือ จุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้

50500600/50500600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบ เรื่องการรักษาความสะอาดและส่งเสริมให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง 2. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี 2. จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-30)

0.00

2020-4-30 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหาอาสามัครชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหาอาสามัครชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-30)

35.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหาอาสามัครชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหาอาสามัครชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหาอาสามัครชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3249

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3249

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0784

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.80

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
15.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **