ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตบางบอน : 50500000-3251

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางสาวปิยะนันท์ พูลราม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่พบปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะขยะอันตราย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มักจะไม่คัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง และแอบนำมาวางทิ้งไว้ตามถนนคนเดิน หรือตามที่รกร้างว่างเปล่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ ตามมา ดูสกปรกไม่สะอาดเรียบร้อย อีกทั้งยังก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

50500600/50500600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตบางบอน 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน มีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย 3. เพื่อเป็ฯการสร้งจิตสำนึกที่ดีในการักษาสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอันตรายลดน้อยลง และเป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายแยกตามประเภทต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-30)

35.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายแยกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 400 กิโลกรัม 2. แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย จำนวน 150 กิโลกรัม 3. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 10 กิโลกรัม 4. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 460 กิโลกรัม 5. อิ่น ๆ จำนวน - กิโลกรัม รวม 1,020 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายแยกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 480 กิโลกรัม 2. แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย จำนวน 220 กิโลกรัม 3. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 150 กิโลกรัม 4. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 500 กิโลกรัม 5. อิ่น ๆ (ตลับหมึก) จำนวน 400 กิโลกรัม รวม 1,750 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายแยกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 700 กิโลกรัม 2. แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย จำนวน 400 กิโลกรัม 3. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 100 กิโลกรัม 4. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 500 กิโลกรัม 5. อิ่น ๆ จำนวน 190 กิโลกรัม รวม 1,890 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3251

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3251

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0783

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.50

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **