ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง : 50500000-3253

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภัคคง กอบหิรัญ และ นางสรวรรณ ภูธรารักษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย โดยการลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงและความล่อแหลมต่อการก่อเหตุอาชญากรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการควบคุมอาชญากรในพื้นที่

50500600/50500600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการล้างทำความสะอาดป้ายโดยสายรถประจำทางและตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังแสงสว่าง

เป้าหมายของโครงการ

1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทางครบทุกป้ายจำนวน 44 แห่ง ภายใน 4 เดือน 2. ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ เป็นประจำทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : 1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนบางบอน 1 จำนวน 5 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณซอยโรงเรียนนวลดิศ (ปากซอยบางบอน 5 แยก 7 ถึงโรงเรียนนวลนรดิศ) จำนวน 264 ต้น ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก และถนนบางขุนเทียน จำนวน 10 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนเอกชัย (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ซอยเอกชัย 95/1 ถุงโรงเรียนศึกษานารีวิทยา จำนวน 188 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคี่ จำนวน 13 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนเอกชัย (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ซอยเอกชัย 43/1 ถึงซอยเอกชัย 95 จำนวน 188 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคู่ จำนวน 16 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยบางบอน 2 ถึง ซอยเอกชัย 36/2 จำนวน 199 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนบางบอน 1 จำนวน 5 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนเอกชัย (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถึง ซอยเอกชัย 90 จำนวน 199 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก และถนนบางขุนเทียน จำนวน 10 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนบางบอน 5 ถึง โรงเรียนบ้านนายผล จำนวน 264 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคี่ จำนวน 13 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณสำนักงานเขตบางบอน เอกชัย 135/1 จำนวน 144 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคู่ จำนวน 16 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนบางบอน 1 จำนวน 145 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนบางบอน 1 จำนวน 5 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนซอยวัดนินสุขาราม จำนวน 27 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก และถนนบางขุนเทียน จำนวน 10 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งขาออก) จำนวน 321 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนเอกชัยฝั่งเลขคี่ จำนวน 13 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งขาเข้า) จำนวน 263 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคู่ จำนวน 16 แห่ง 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนรางโพธิ์ จำนวน 202 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เร่งรัดติดตามการดเนินการตามแผน ไตรมาสที่4
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3253

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3253

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0782

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อเแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
1,000.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **