ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50500000-3260

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพนิดา แซ่ก๊วย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอนได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านมหานครแห่งความสุข ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาครัฐและประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

50500400/50500400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและร้องเรียนด้านอาหาร 4. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 5. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. ตลาด จำนวน 4 แห่ง 2. มินิมาร์ท จำนวน 23 แห่ง 3. ร้านอาหาร จำนวน 38 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนกันยายน 2563 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 434 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้านเคมีจำนวน 841 ตัวอย่าง โดยผ่านเกณฑ์มาตราฐานทั้งสิ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. ตลาด จำนวน 3 แห่ง 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง 3. มินิมาร์ท จำนวน 8 แห่ง 4. ร้านอาหาร จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 79123 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้านเคมีจำนวน 200 ตัวอย่าง โดยผ่านเกณฑ์มาตราฐานทั้งสิ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. เรือนจำ จำนวน 1 แห่ง 2. โรงเรียน จำนวน 25 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 547 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจำนวน 47 ตัวอย่าง ด้านเคมีจำนวน 267 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนด้านเคมีจำนวน 4 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. มินิมาร์ท จำนวน 15 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนมิถุนายน 2563 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 123 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้านเคมีจำนวน 7 ตัวอย่าง โดยผ่านเกณฑ์มาตราฐานทั้งสิ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/5/2563 : ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เนื่องจากสภาวะการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. มินิมาร์ท จำนวน 15 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนเมษายน 2563 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 123 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้านเคมีจำนวน 7 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด โดยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. มินิมาร์ท จำนวน 19 แห่ง 2. ร้านอาหาร จำนวน 15 แห่ง 3. เรือนจำ จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนมีนาคม 2563 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 322 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค จำนวน 13 ตัวอย่าง ด้านเคมีจำนวน 143 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด โดยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. มินิมาร์ท จำนวน 18 แห่ง 2. ร้านอาหาร จำนวน 11 แห่ง 3. โรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 519 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค จำนวน 5 ตัวอย่าง ด้านเคมีจำนวน 349 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-30)

35.00

30/1/2563 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. มินิมาร์ท จำนวน 11 แห่ง 2. ร้านอาหาร จำนวน 5 แห่ง 3. ตลาด จำนวน 1 แห่ง 4. โรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนมกราคม 2563 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 315 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้านเคมีจำนวน 234 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. มินิมาร์ท จำนวน 8 แห่ง 2. ร้านอาหาร จำนวน 10 แห่ง 3. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนธันวาคม 2562 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 132 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้านเคมีจำนวน 256 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 ตัวอย่าง โดยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. มินิมาร์ท จำนวน 11 แห่ง 2. ร้านอาหาร จำนวน 5 แห่ง 3. ตลาด จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 120 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้านเคมีจำนวน 266 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. มินิมาร์ท จำนวน 6 แห่ง 2. ร้านอาหาร จำนวน 12 แห่ง 3. ตลาด จำนวน 3 แห่ง 4. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนตุลาคม 2562 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 157 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้านเคมีจำนวน 426 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดโดยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลได้ดังนี้ 1. มินิมาร์ท จำนวน 6 แห่ง 2. ร้านอาหาร จำนวน 12 แห่ง 3. ตลาด จำนวน 3 แห่ง 4. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารประจำเดือนตุลาคม 2562 ด้านจุลชีววิทยาจำนวน 157 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้านเคมีจำนวน 426 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดโดยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลินทรีย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรค และการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดสด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารปลอดภัย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร/ตรวจกรณีร้องเรียนหรือเกิดกรณีฉุกเฉินโดยใช้บุคลากรด้านสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร โดยใช้นอกเวลาราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดการทดสอบประเมินผลความรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร กำหนด ในแนวทางการศึกษา เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Study)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3260

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3260

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0786

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.36

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
86.36

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **