ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50500000-3300

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสุภาวดี เพชรชนะ 024503281

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา และจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานครเป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง สำนักงานเขตบางบอน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านลานกีฬา โดยการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากลานกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการได้สูงสุดรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด 2. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดผลเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 อัตรา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย 3. จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา และมีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของลานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ดังนี้ 1.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 44,160.-บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา เป็นเงิน 1,104.-บาท 1.2 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 51,840.-บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา เป็นเงิน 1,296.-บาท และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-29)

75.00

29/07/2564 : กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 42,240.-บาท กิจกรรมที่ 2 เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,056.-บาท และขออนุมัติงดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานของสโมสรกีฬา เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากกว่า 20 คนขึ้นไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ดังนั้นเพื่อเป็นการบังคับใช้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ข้อ 4 (4) ข้อ 10 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงเห็นควรขออนุมัติงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตามหนังสือ ที่ กท 8910/570 ลว 1 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 42,240.-บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 2,208.-บาท รวมเป็นเงิน 46,368.-บาท กิจกรรมที่ 2 พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 การดำเนินงานของสโมสรกีฬา ไม่สามารถจัดการแข่งขันฟุตซอลได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมที่ 3 การดำเนินงานของสโมสรกีฬา ไม่สามารถจัดการแข่งขันฟุตซอลได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 42,240.-บาท และ เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง 5% ของอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 2,122.-บาท รวมเป็นเงิน 44,362.-บาท กิจกรรมที่ 2 พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา จำนวน 21 ลาน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 42,000.-บาท กิจกรรมที่ 3 การดำเนินงานของสโมสรกีฬา ไม่สามารถจัดการแข่งขันฟุตซอลได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ : กิจกรรมที่ 3 การดำเนินงานของสโมสรกีฬา ไม่สามารถจัดการแข่งขันฟุตซอลได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-27)

35.00

27/04/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 44,640.-บาท เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 1,340.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-31)

30.00

31/03/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 40,320.-บาท เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 1,208.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 43,560.-บาท เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 1,307.-บาท เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 42,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 34,560.-บาท เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 1,757.-บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้ลานกีฬาในพื้นท่ี่เขตบางบอน จำนวน 21 ลาน เป็นเงิน 42,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2020 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 43,200.-บาท เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 864.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 42,480.-บาท เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 849.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโ่ครงการ
:55%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3300

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3300

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **