จำนวนตัวชี้วัดแยกตามยุทธศาสตร์ (ด้าน)และสว่นราชการที่รับผิดชอบ: ณ วันที่ 03/08/2020 จำนวน 0 รายการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ด้าน รหัสข้อมูล ส่วนราชการ กลุ่มงาน/ฝ่าย จำนวนตัวชี้วัด ยังไม่บันทึกคำนิยาม ยังไม่บันทึกเกณฑ์ประเมิน ยังไม่บันทึกแหล่งข้อมูล
1 มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 21100100 กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน 4 0 0 0
รวม ->1 รายการ 4 0 0 0