รายงานสรุปจำนวนโครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 : ณ วันที่ 31/03/2023 จำนวน 0 หน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ สถานะอื่นๆ
งบฯ ที่ได้รับ งบฯ ที่ขอเบิกจ่าย แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ยังไม่รายงาน ชะลอ ขอยกเลิก ไม่ได้งบประมาณ
รวม ->0 หน่วยงาน 0 0.00