รายงานสรุปจำนวนข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (ระหว่าง ปี 2560 - 2565)
: ณ วันที่ 30/03/2020 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์

[พิมพ์ไฟล์ PDF1 (แยกตามปี)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF1 (ใช้งบประมาณ)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF2 (แยกตามสถานะโครงการ)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF2 (ใช้งบประมาณ)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 จำนวนโครงการ (รวม) งบประมาณ
จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ
1 ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City 27 471,939,000.00 39 302,646,000.00 57 861,177,973.25 82 1,182,641,000.00 0 0.00 0 0.00 205 2,818,403,973.25
2 ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City 3 8,400,000.00 3 0.00 4 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 14 8,400,000.00
3 ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All 1 0.00 6 34,107,750.00 3 40,133,150.00 7 114,791,400.00 0 0.00 0 0.00 17 189,032,300.00
4 ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City 13 0.00 14 10,000,000.00 26 77,789,047.12 24 0.00 0 0.00 0 0.00 77 87,789,047.12
5 ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City 0 0.00 0 0.00 1 0.00 2 535,000.00 0 0.00 0 0.00 3 535,000.00
6 ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre 0 0.00 0 0.00 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
7 ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy 105 328,128,338.80 116 496,839,764.70 104 206,181,508.52 191 789,372,150.00 0 0.00 0 0.00 516 1,820,521,762.02
รวม ->7 ยุทธศาสตร์ 149 808,467,339 178 843,593,515 197 1,185,281,679 312 2,087,339,550 0 0 0 0 836 4,924,682,082.39