รายงานสรุปโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 5 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
: ณ วันที่ 01/06/2020 จำนวนแยกเป็น 7 ยุทธศาสตร์

[พิมพ์ไฟล์ PDF (แยกตามปี)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF (ใช้งบประมาณ)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF (แยกตามสถานะ)] [พิมพ์ไฟล์ PDF (ใช้งบประมาณ)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 จำนวนโครงการ (รวม) งบประมาณ
จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทัศนคติของบุคลากรและประชาชน (Human Capital) 7 1,929,330.80 7 3,151,650.70 8 2,148,577.00 5 7,074,700.00 0 0.00 0 0.00 27 14,304,258.50
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ (Digital Standard) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 110,500.00 0 0.00 0 0.00 1 110,500.00
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการมุ่งสู่มหานครดิจิทัล (Agile and Responsive Infrastructure) 31 786,572,000.00 47 756,078,880.00 61 953,100,370.00 72 1,578,808,100.00 0 0.00 0 0.00 211 4,074,559,350.00
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบริการที่บูรณาการกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Business Process As a Services) 109 18,735,030.00 119 69,956,440.00 119 228,739,232.64 226 530,708,750.00 0 0.00 0 0.00 573 848,139,452.64
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อตอบสนองนโยบายอย่างทันท่วงที (Digital Organization) 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 11,430,000.00 0 0.00 0 0.00 2 11,430,000.00
6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานวัตกรรมเชิงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (INNOVATION FOR DIGITAL ECONOMY) 2 1,230,978.00 5 14,406,544.00 7 1,293,499.25 7 37,139,800.00 0 0.00 0 0.00 21 54,070,821.25
7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างกลไกการบริหารการขับเคลื่อนอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (Digital Entrepreneur) 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
รวม ->7 ยุทธศาสตร์ 149 808,467,339 178 843,593,515 197 1,185,281,679 312 2,165,271,850 0 0 0 0 836 5,002,614,382.39