รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 0900-0964

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 ให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย 2. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 3. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน และคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน มาดำเนินโครงการเพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2 เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ 1. จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาให้ความเห็นชอบงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน และงานที่มีความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพ่อนำมาต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน 2. จัดทำโครงการจัดการปัญหาความเสี่่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการศึกษา เสนอผู้อำนวยการสำนักการศึกษาลงนามอนุมัติโครงการ 3. จัดส่งเอกสารหลักฐาน แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ ครั้งที่ 1 และสำเนาโครงการฯ ให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เวียนแจ้งโครงการจัดการปัญหาความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการศึกษา ให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 2. จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ พร้อมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 3. สำนักงานเลขานุการแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษา ดำเนินการกำกับติดตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน (แบบ OCC(63)) พร้อมรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) ภายในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อรวบรวมนำส่งสำนักอนามัยภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเลขานุการแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด ดำเนินการรายงานตามแบบประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (แบบ OCC4(63)) และเวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ ของสำนักการศึกษา (แบบ OCC5 (63)) ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ (แบบ OCC6 (63)) สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงานการจัดการปัญหาความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 (ภายในและภายนอกหน่วยงาน) ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊คสำนักการศึกษา และเว็บไซต์สำนักการศึกษา เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน หรือต่อยอดพัฒนางาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการศึกษาดำเนินการรวบรวมรายงานตามแบบประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (แบบ OCC4(63)) แบบประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ (แบบ OCC6(63)) และแบบ R3(63) จากทุกส่วนราชการ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของสำนักการศึกษา และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทราบ และจัดส่งผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/6916 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด