รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป : 0900-0968

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.7600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 50
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
90.76
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนนิเทศการศึกษาเพื่อให้ศึกษานิเทศก์ นำไปพัฒนาทักษะการสอนของครูต่างชาติ ในโครงการโรงเรียนสองภาษา จัดทำเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินทักษะการของครูทั้งภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ออกนิเทศโรงเรียนในโครงการฯ ให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินครูต่างชาติและเรื่องของหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน -จะดำเนินกิจกรรมที่ 3.1 การเตรียมความพร้อมครู ในวันที่ 1-3 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)สำนักการศึกษาจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วโดยโรงเรียนจะเริ่มเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันพรุ่งนี้ (1 กค 63)จะประสานให้ทุกโรงเรียนมาเก็บรวบรวมตามสถานที่ที่กำหนด และจะขอรายชื่อครูที่มาตรวจข้อสอบ อาจจะให้โรงเรียนเปิดไปสัก 1 เดือน โดยจะจัดกลุ่มครูตามรายวิชาเพื่อทำการเฉลยข้อสอบร่วมกัน และสลับโรงเรียนเพื่อทำการตรวจผลสอบ และนำผลที่ได้มาคำนวณผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ซึ่งคาดว่าตัวชี้วัดจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ขณะนี้ทางโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาทั้งสองหลักสูตร รายงานการสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ในระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 จำนวนทั้งสิ้น 65 โรงเรียน (โดยเป็นหลักสูตรไทย-อังกฤษ 51 โรงเรียน หลักสูตรไทย-จีน 14 โรงเรียน) ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป ผ่านร้อยละ 90.76

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ใน ๕ กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และศิลปะ ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนสองภาษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖2 ด้วยแบบทดสอบกลางของโรงเรียนสองภาษาสังกัดกรุงเทพมหานคร หลักเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้คะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางฯ ดังนี้ 1. ระดับผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา 1.1 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน คะแนนเต็มวิชาละ 30 คะแนน เกณฑ์การตัดสิน 0 0 – 14.99 1 15 – 16.49 1.5 16.50 – 17.99 2 18 – 19.49 2.5 19.50 – 20.99 3 21 – 22.49 3.5 22.50 – 23.99 4 24 ขึ้นไป 1.2 วิชาสุขศึกษา และวิชาศิลปศึกษา คะแนนเต็มวิชาละ 20 คะแนน เกณฑ์การตัดสิน 0 0 – 9.99 1 10 – 10.99 1.5 11 – 11.99 2 12 – 12.99 2.5 13 – 13.99 3 14 – 14.99 3.5 15 – 15.99 4 16 ขึ้นไป 1.2 วิชาสุขศึกษา และวิชาศิลปศึกษา คะแนนเต็มวิชาละ 20 คะแนน เกณฑ์การตัดสิน 0 0 – 9.99 1 10 – 10.99 1.5 11 – 11.99 2 12 – 12.99 2.5 13 – 13.99 3 14 – 14.99 3.5 15 – 15.99 4 16 ขึ้นไป 1.2 วิชาสุขศึกษา และวิชาศิลปศึกษา คะแนนเต็มวิชาละ 20 คะแนน เกณฑ์การตัดสิน 0 0 – 9.99 1 10 – 10.99 1.5 11 – 11.99 2 12 – 12.99 2.5 13 – 13.99 3 14 – 14.99 3.5 15 – 15.99 4 16 ขึ้นไป 1.2 วิชาสุขศึกษา และวิชาศิลปศึกษา คะแนนเต็มวิชาละ 20 คะแนน เกณฑ์การตัดสิน 0 0 – 9.99 1 10 – 10.99 1.5 11 – 11.99 2 12 – 12.99 2.5 13 – 13.99 3 14 – 14.99 3.5 15 – 15.99 4 16 ขึ้นไป 1.2 วิชาสุขศึกษา และวิชาศิลปศึกษา คะแนนเต็มวิชาละ 20 คะแนน เกณฑ์การตัดสิน 0 0 – 9.99 1 10 – 10.99 1.5 11 – 11.99 2 12 – 12.99 2.5 13 – 13.99 3 14 – 14.99 3.5 15 – 15.99 4 16 ขึ้นไป 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายโรงเรียน โดยหาค่าเฉลี่ยระดับ ผลการเรียน ทั้ง 5 รายวิชา (หาค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียน ทั้ง 5 รายวิชา) ระดับเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ + วิชาวิทยาศาสตร์ +วิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน +วิชาสุขศึกษา + วิชาศิลปศึกษา หารด้วย 5

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ (ค่าตัวชี้วัด) จำนวนโรงเรียนฯ ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป คูณ 100 และหารด้วย จำนวนโรงเรียนฯ ทั้งหมด โดยมีเกณฑ์ตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ ระดับ 0 ไม่ผ่าน (0-49 คะแนน) ระดับ 1 ผ่าน (50-54.5 คะแนน) ระดับ 1.5 ผ่าน (55 – 59.5 คะแนน) ระดับ 2 พอใช้ (๖๐ – 64.5 คะแนน) ระดับ 2.5 พอใช้ (65 – 69.5 คะแนน) ระดับ 3 ดี (70 – 74.5 คะแนน) ระดับ 3.5 ดี (75 – 79.5 คะแนน) ระดับ 4 ดีมาก (80 คะแนน ขึ้นไป)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบกลางฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด