รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 : 0900-0981

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการศึกษาจะดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื้อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเก็บรวบข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงเรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยกำหนดส่งผ่านระบบ SAR Online ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเก็บรวบข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงเรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ขยายกำหนดการส่งข้อมูลผ่านระบบ SAR Online จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น 22 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 แล้วเสร็จ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบ SAR Online (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) ประกอบด้วยผลการประเมิน ดังนี้ การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.13 2. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 60 หมายถึง ผลรวมของการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ชั้นประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 และมัธยมศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 = ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา + ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / 2 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา = ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป / 90 X 100 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา = ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป / 80 X 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบกรอกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด