รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 0900-0991

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 50
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมสำรวจและติดตามการเข้าเรียนของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อมูลของเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ และวางแผนการดำเนินการเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 แจ้งเวียนเขตเรียบร้อยแล้ว และวางแผนจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสำรวจและติดตามการเข้าเรียนของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อมูลของเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ วางแผนการดำเนินการเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 แจ้งเวียนเขตเรียบร้อยแล้ว และวางแผนจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 หนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0808/5565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อสรุปร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลข้อมูลร้อยละของเด้กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ -ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป้าหมายร้อยละ 30 ผลที่ได้นักเรียนในพื้นที่ที่เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 45.63 -ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป้าหมายร้อยละ 10 ผลที่ได้นักเรียนในพื้นที่ที่เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 13.52

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึงจำนวนเด็กในทะเบียนรารฎกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 6-14 ปี ที่เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียนสังกัด กทม. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ในกรุงเทพมหานครคูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนเด็กในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 6-11 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวนนักเรียนสังกัด กทม. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ในกรุงเทพมหานครคูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนเด็กในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 12-14 ปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสำรวจและติดตามการเข้าเรียนของเด็กในพื้นที่ กทม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
:๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด