รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.) : 0900-0994

ค่าเป้าหมาย ผู้เรียน : 85

ผลงานที่ทำได้ ผู้เรียน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผู้เรียน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษานิเทศก์จัดทำแผนนิเทศการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนด้าน การดำเนินกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมอง (EF)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ศึกษานิเทศก์กำลังดำเนินการจัดทำคู่่มือให้กับครูปฐมวัยเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการ และการประกันคุณภาพภายใน และนำตัวแทนครูปฐมวัย จำนวน 80 เครือข่าย ไปศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก รวมทั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 429 โรงเรียน ได้มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยครบทั้ง 429 โรงเรียน และปิดภาคเรียนเรียบร้อยแล้ว กำลังรอข้อมูลจากรายงานของโรงเรียนส่งมาที่สำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้ง 429 โรงเรียน เพื่อสรุปผลข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินงานนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป จำนวน 40,587 คน จากนักเรียนทั้งหมด 43,731 คน คิดเป็นร้อยละ 92.81

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่นัับรวมนักเรียนพิเศษ (เรียนร่วม) -มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนาการสมวัย/จำนวนผู้เรียนทั้งหมด X 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. โครงการนักสืบตาสับปะรด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด