รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 2300-0819

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.4800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.07
100.0000
100 / 100
2
24.83
100.0000
100 / 100
3
49.19
100.0000
100 / 100
4
65.48
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 97,813,481.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1ต.ค.2562 – 31 มี.ค.2563) การเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 งบประมาณที่ได้รับ 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 343,766,089.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1ตค.2562 - 30 มิย.2563 การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,297,421,638.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 638,237,508.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1ตค.2562 - 30 ก.ย.2563 การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,225,417,048.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 802,436,582.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.48

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยกเว้นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินบำเหน็จลูกจ้าง และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด