รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

- จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 5004-0883

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 730

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 1095

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
276.00
100
100 / 100
2
549.00
100
100 / 100
3
822.00
100
100 / 100
4
1,095.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยง จำนวน 9 จุด ได้แก่ - ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ - สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม - อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร - ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา - ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง)- สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ - บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ - ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 - สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 4. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด - นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ - นายจิรฏฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง), สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ - นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ - นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ ป่าช้าจีน สีลม ซอย 9 , สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด 1.1 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 นายจิรัฎฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง), สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ 1.3 นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 1.4 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 , สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด 1.1 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 นายจิรัฎฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง), สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ 1.3 นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 1.4 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 , สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จุดอันตราย จุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว เช่น สะพายลอยคนข้าม อาคารร้าง ที่รกร้างว่างเปล่า ถนน ตรอก ซอยเปลี่ยว หมู่บ้าน ชุมชน หรือบริเวณที่มีการก่ออาชญากรรมบ่อยครั้ง กำหนดเป็นจุดตรวจติดตั้งตู้เขียวไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่วางระบบการดำเนินการให้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเป็นประจำทุกวัน โดยออกปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา ตามแผนที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตรวจสอบแบบรายงานผลการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบตามเป้าหมายที่กำหนด 2 ครั้ง/วัน หรือนับจำนวนการออกตรวจรวมทั้งปีงบประมาณ 730 ครั้ง/ปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย สํานักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) มีการจัดทําแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด