รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5015-0801

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72
100
100 / 100
2
57.01
100
100 / 100
3
79.12
100
100 / 100
4
99.51
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการงานประจำทั้งหมด 71 โครงการมีความก้าวหน้าเฉลี่ย 32.72%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการงานประจำทั้งหมด 71 โครงการมีความก้าวหน้าเฉลี่ย 57.01%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการงานประจำทั้งหมด 71 โครงการ ยกเลิก 6 โครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ เหลือโครงการงานประจำ 64 โครงการ มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 79.12%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการงานประจำทั้งหมด 71 โครงการ ยกเลิก 9 โครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ เหลือโครงการงานประจำ 61 โครงการ มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 99.51%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำโดยรวม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำ / จำนวนโครงการที่เป็นงานงานประจำ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด