รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนรายของผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ 100 ราย : 5027-0807

ค่าเป้าหมาย จำนวนราย : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนราย : 229.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
110.00
100.0000
100 / 100
2
137.00
100.0000
100 / 100
3
185.00
100.0000
100 / 100
4
229.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประจำเดือนมกราคม 2562 การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ รวมเป็น 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 110

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประจำเดือนเมษายน 2562 การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ รวมเป็น 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 137

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประจำเดือนมิถุนายน 2562 การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ รวมทั้งสิ้น 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 185

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประจำเดือนกันยายน 2562 การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ รวมทั้งสิ้น 229 ราย คิดเป็นร้อยละ 229

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนรายใหม่ที่มาเสียภาษีป้าย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนป้ายรายใหม่ที่ทำการประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ยอดจำนวนรายที่ประเมินภาษีป้ายในแต่ละเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด