รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5027-0819

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
90.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่่างหาตัวผู้รับจ้างปรับปรุงซอยทุกซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จ จำนวน 20 ซอย โดยแรงงานเขต จำนวน 20 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 4 คลอง 4.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิ่งทิ่ง ยิ่งท่วม)ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริเวณคลองขี้เสือใหญ่ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริเวณลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่่างหาตัวผู้รับจ้างปรับปรุงและจัดทำสัญญาจ้าง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 100 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง 4.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิ่งทิ่ง ยิ่งท่วม) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริเวณคลองหนองบอน และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณคลองเกรียง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% โดยดำเนินการ 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% โดยดำเนินการ 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง 4.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิ่งทิ่ง ยิ่งท่วม) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 บริเวณคลองตาเร่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำ ท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้ น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตต้อง จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ประจำปี ๒๕๖2 และมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้ นิยาม ๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล ๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะ ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน ๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่สำนักการระบายน้ำและ สำนักงานเขตกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สูตรการคำนวณ (คะแนนร้อยละ 100) : ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่สำนักงานเขตกำหนด - ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน - ร้อยละ ๙๐–๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน - ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ ๓ คะแนน - ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ ๒ คะแนน - ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติ - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหา ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 2. สำรวจความพร้อม 2.1 ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำ ที่ต้องล้างทำความสะอาด) 2.2 คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และ ที่ต้องขุดลอก) 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท ่วม ประจำปี ๒๕๖2 ประกอบด้วย แผนการเตรียมการตาม ภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้ 3.1 แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน 3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปี ที่ผ่านมาระบุมาในแผนฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด