รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ : 5027-0820

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
70.00
100.0000
100 / 100
3
85.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจอาคารสถานที่เพื่อออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจอาคารสถานที่เพื่อออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - จัดทำผังบริเวณรายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจอาคารสถานที่เพื่อออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - จัดทำผังบริเวณรายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - ประมาณราคารายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สุงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำรวจอาคารสถานที่เพื่อออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - จัดทำผังบริเวณรายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - ประมาณราคารายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สุงอายุและผู้พิการ - ดำเนินการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ 1.งานสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 แห่ง 2. งานสร้างทางลาดขอบถนน จำนวน 1 แห่ง 3.งานสร้างที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน 1 แห่ง 4.งานติดตั้งพื้นผิวต่างสัมฟัส พื้นที่ประมาณ 15 ตรม. 5.งานติดตั้งราวปรับมุมสำรหับห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ชุด 6.งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 ชุด 7.งานติดตั้งป้ายบอกทาง จำนวน 10 ชุด แล้วเสร็จ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การออกแบบและจัดทำรายการ หมายถึง การออกแบบสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน พร้อมทั้งรายการที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อนำไปจัดสรรของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ก่อสร้างหรือ ติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อช่วยสนับสนุนให้ทุกคน ในสังคมสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบาย รวมทั้งเสริมสร้างความ ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตมีการ เตรียมการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตาม มาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. มีแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการฯ หากไม่แล้วเสร็จคิดคะแนนตามผลงาน (ร้อยละ ๘๐) ๒. สิ่งที่ต้องนำส่งสำนักการโยธา จำนวน 3 ครั้ง หากส่งล่าช้าหักคะแนน ครั้งละ 0.2 คะแนน (ร้อยละ ๑๐) ๓. มีการนำแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคา พร้อมที่จะเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หากมีไม่ครบถ้วน หัก 0.5 คะแนน (ร้อยละ ๑๐)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สำนักงานเขตต้องมีการออกแบบพร้อมรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการเช่น ห้องน้ำ ทางเข้าอาคารทางลาด พร้อมป้ายสัญลักษณ์ผู้พิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสำหรับคนพิการ หรืออื่น ๆ เป็นต้น - กรณีสำนักงานเขตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสำนักงานเขตใหม่จะต้องนำแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบส่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของสำนักงานเขตส่งให้สำนักการโยธาเพื่อตรวจสอบ และแจ้งผลให้สำนักงานเขตทราบว่าต้องดำเนินการหรือไม่หากสำนักการโยธารับรองครบถ้วนแล้ว สำนักงานเขตไม่ต้องดำเนินการแต่หากไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบหรือมีไม่ครบถ้วน ต้องมีการดำเนินการจัดทำรูปแบบ/รายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - กรณีสำนักงานเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องมีการกำหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุง 2. นำรูปแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณการราคาเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3. สำนักงานเขตต้องดำเนินการให้สำนักการโยธา จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ส่งแบบ Checklist รายงานแบบสอบถาม ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 ส่งแบบ Checklist รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 3 ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมใบประมาณราคา เพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 4. สำนักการโยธาเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุน/ให้คำปรึกษาในการดำเนินการออกแบบและจัดทำรายการมีฐานข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานเขต เมื่อปี พ.ศ.2560 และดำเนินการติดตาม วัดผลสำเร็จและให้คะแนนกับสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด