รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5027-0821

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามรูปแบบ กิจกรรม วิธีการสอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามรูปแบบ กิจกรรม วิธีการสอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ปี พ.ศ.2562 เพื่อให้สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก - หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โรงเรียนที่กำหนด กลุ่มโรงเรียน แบ่งตามเกณฑ์การคำนวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้ ระดับคุณภาพ กลุ่ม A มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม กลุ่ม B มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี กลุ่ม C มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง กลุ่ม D มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง - มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับ หมายถึง วิชา คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ 44.98 42.46 39.95 37.44 วทิ ยาศาสตร  45.15 42.72 40.29 37.78 ภาษาอังกฤษ 42.54 38.81 35.08 32.57 ภาษาไทย 49.20 48.81 48.41 45.90 มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ 37.44 31.15 24.87 22.36 วทิ ยาศาสตร  41.79 37.67 33.56 31.05 ภาษาอังกฤษ 38.66 32.98 27.31 24.8 ภาษาไทย 45.96 43.94 41.92 39.41 มัธยมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ 34.87 27.30 19.73 17.22 วทิ ยาศาสตร  39.17 33.75 28.33 25.82 ภาษาอังกฤษ 36.17 29.25 22.33 19.82 ภาษาไทย 47.81 46.72 45.63 43.12 สังคมศึกษา 41.56 37.34 33.12 30.61

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุ่มโรงเรียน) โดยนำผลคะแนนเฉลี่ย รายวิชาที่ดำเนินการได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 2. หาร้อยละความสำเร็จรายระดับ (ชั้น ป.6 ม.3 ม.6) โดยนำร้อยละความสำเร็จรายวิชา (ข้อ 1) มาหาค่าเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน, ม.6 9 โรงเรียน) 3. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน โดยนำร้อยละความสำเร็จของทุกระดับชั้นของหน่วยงาน มาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน : จ ำนวนระดับชั้นของหน่วยงาน ผลรวมร้อยละความสำเร็จทุกระดับชั้นของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน และสำนักการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด